KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

Toimintakertomus vuodelta 2002

1. Jäsenistö

Toimintavuoden alussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 932 jäsentä. Vuoden lopussa jäseniä oli 889, joista jäsenmaksun maksaneita oli 868.

2. Tiedotustoiminta

Yhdistyksen hallitus lähetti vuoden aikana 6 jäsenkirjettä, joissa tiedotettiin yhdistyksen toiminnasta, jäseneduista ja kerrottiin hallituksen jäsenten sekä rakentamisen ammattilaisten yhteystiedot. Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös sanomalehti Keski-Uusimaan yhdistyspalstalla. Lisäksi tietoa välitet­tiin yhdistyksen internetsivuilla, joiden nykyinen osoite on: http://members.surteu.fi/keravanomakoti/.

Suomen Omakotiliiton valtakunnallisten arpajaisten saatekirjeessä esiteltiin esimerkkinä Keravan omakotiyhdistystä ja sen toimintaa. Kirjeen jakelu oli noin 40 000, joten yhdistys tuli laajalti esille. Kirjeen esittelytekstin laati yhdistyksen tiedottaja Harri Hänninen.

Yhdistys pääsi hyvin esille Keski-Uusimaan sunnuntainumerossa (10.2.), jossa oli kolmen palstan juttu valokuvien kera yhdistyksen järjestämästä digi-TV:tä esittelevästä luentotilaisuudesta.

Yhdistyksen hallituksen jäsen Torsti Siltanen kirjoitti kolmeen Omakotilehteen asiantuntevia ja selkeitä artikkeleita asunnon kunnossapitoon, huoltoon ja hoitoon liittyvistä asioista.

3. Kaupunkisuunnittelu

Yhdistys on virallisena lausunnonantajana ottanut kantaa kaikkiin kaupungin kaavahankkeisiin. Toimintavuonna annettiin yhteensä 17 lausuntoa, joissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- Eerontien asemakaavan uudisrakennusta vaadittiin madallettavaksi yleiskaavan mukaiseksi, jotta rakennus sopeutuisi paremmin ympäristöönsä.

- Savion Myllylaaksossa oli osa kerrostaloista muutettu yhdistyksen aiemmasta esityksestä pienta­loiksi. Nyt täällä sekä pohjoispuolella Tehtaanmäellä painotettiin kerrostalojen riittävää etäisyyttä toisistaan.

- Kytömaan vanhan omakotialueen kaavoituksessa pidettiin tärkeänä alueen luonteen säilyttämistä.

- Kytömaan Huhtimon työpaikka-alueen kaavasta esitettiin poistettavaksi Lahden moottoritien län­sipuolen alue, koska länteen viettävä rinne olisi erin­omaista asuntoaluetta.

- Niinikankaan kaavan osalta painotettiin liikennejärjestelyjen tasapuolisuutta. Alueen liikennettä ei tule johtaa yksinomaan omakotiasutuksen läpi.

Kaupunginhallitukselle tehtiin aloite kohtuuhintaisten ns. rintamatalo-tyyppisten omakotitalojen tuottamisen organisoimiseksi. Kirjelmä luovutettiin 28.5. kau­pun­ginjohtajalle.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Keravan Energian toimitiloissa 19.3. Kokouksessa käsi­teltiin sääntöjen mukaiset asiat ja keskusteltiin vilkkaasti sähkön hintoihin liittyvistä asioista. Osal­listujia oli noin 35.

Ennen varsinaista kevätkokousta Keravan Energian edustaja Veli-Matti Poikonen esitteli sähkö­energian osto- ja hinnoitteluasioita käsitellen mm. tukkuostosopimuksia ja stop-ostoja. Seppo Vir­tanen kertoi sähkönmyyntitariffeista ja vertaili Keravan Energian ja lähistöllä olevien sähkölaitosten sähkön hintoja. Asia oli erittäin ajankohtainen koska sähkösopimusten uusiminen oli lähellä suurel­la osalla yhdistyksen jäseniä. Myös muutamat yhdistyksen jäsenet olivat ottaneet selvää muiden sähkölaitosten tarjoushinnoista ja asiasta käytiin vilkasta keskustelua.

Varsinaisessa kevätkokouksessa käsiteltiin saantojen mukaiset asiat, joista tärkeimpiä olivat:

- Edellisen vuoden toimintakertomus jaettiin osallistujille ja Soini Heino esitteli siitä tärkeimmät asiat. Läsnäolijat olivat tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan. Erityisesti kiitettiin yhdistyksen toiminnan moni­puolisuutta ja aktiivisuutta kerto­musvuonna. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

- Aila Lehtinen esitteli hyvin laaditun selkeän tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon. Niiden perusteella vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille vas­tuuvelvollisille.
Lopuksi puheenjohtaja kertoi yhdistyksen lähiajan toiminnasta.

Syyskokous pidettiin Hyvinvointityön keskuksen Sinisessä salissa 27.11. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös yhdistyksen ulkopuolisia, asumisen suunnittelun kanssa tekemisissä olevia henkilöitä, koska kokouksessa käsiteltiin pientaloasumista. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä henkilöä, joista 19 otti osaa saantojenmukaiseen kokoukseen.

Ennen varsinaista kokousta arkkitehti Heikki Kukkonen esitelmöi aiheesta "Omakotiasumisen koko kirjo". Esityksen alussa Kukkonen totesi, että asuntotuotanto ja asumisen toiveet ovat pahasti risti­riidassa. Asuntotuotanto on hyvin kerrostalovaltaista, vaikka omakotiasuminen on suuren enemmis­tön toive. Mielenkiintoisessa esityksessä todettiin lisäksi että omakotiasuminen voisi olla paljon nykyistä monipuolisempaa, kirjoa voisi laajentaa asumismuodon molemmista päistä. Tiiviim­pään päähän tulisi pienille tonteille "kaupunkiomakotitaloja" ja toisessa päässä pitäisi olla tilaa jopa ammatin harjoit­tamiseen. Freelancer- toimittaja Kalevi Koskela kirjoitti kokouksesta hyvän artikke­lin Keski-Uusimaahan (30.11.).

Sääntöjen mukaiseen syyskokoukseen osallistuville jaettiin ehdotukset vuoden 2003 toiminta­suunnitelmasta ja talousarviosta. Harri Hänninen esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Taloudenhoitajan ollessa estyneenä talousarvion esitteli Soini Heino. Talousarvio hy­väksyttiin ehdotuksen mukaisena, se perustui 13,5 euron jäsenmaksuun.

Henkilövalinnoissa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Harri Hänninen. Erovuoros­sa olevista hallituksen jäsenistä Elisa Virta ja Eeva Kaarina Virtanen erosivat hallituksesta omasta tahdostaan. Muut erovuorossa olevat Tarmo Averi, Aila Lehtinen ja Tuomo Nummi valittiin uudel­leen, myös puheenjohtajuudesta luopunut Soini Heino valittiin hallitukseen. Uusiksi hallituksen jäseneksi valittiin Eeva Kostiainen Sorsakorvesta ja Erkki Ritari Kalevasta.

5. Yhdistyksen jäsenten tietojen ja taitojen kartuttaminen

Digitelevisio pientalossa: Televisio on muuttumassa sekä välineistön että ohjelmien osalta. Hankimme MTV 3:n Joka kodin asuntomarkkinoiden juontajan Juha Salmen kertomaan (7.2.), miten asiassa olisi järkevää edetä. Juha Salmen esityksen mukaan muutos on mullistava sekä tekniikan että ohjelmien osalta. Valtaosa kuulijoista tuntui olevan sitä mieltä, että annetaan teknisten laitteiden kehityksen edetä ja hankitaan ne sen jälkeen kun pahimmat "lastentaudit" on korjattu. Pientalon antennijärjestelmistä ja sen sovel­tuvuudesta digitaalisten lähetysten vastaanottoon kertoi yhdistyksen jäsen Jorma Rantala. Osallistujia oli noin 30.

Pihasta kodin kaunistus – viikonloppukurssi Keravan Opistolla: Kurssi pidettiin maaliskuun puolivälin jälkeen kahtena viikonloppuna. Opastusta antoivat puutarha­suunnittelija Maija Pelkonen ja suunnitteluhortonomi Auli Hirvonen. Kursseille osallistui 35 hen­keä. Kurssin ohjelmaan sisältyi uuden pihan rakentaminen ja vanhan pihan kunnostaminen aiheina mm. pihan suunnittelu, eri kasvien istutusalustat, nurmikon perustaminen ja uusiminen, kulkureitit ja pihan erikoisrakenteet, kuten aidat, pergolat, kiveykset, reunakivet ja vesirakenteet. Toisena viikonloppuna käsiteltiin kasvien esittely, pihan kevättyöt, puiden ja pensaiden leikkaus, perinneperennat, nurmi­koiden hoito ja erilaisten kasvien hyvinvoinnin edellytykset. Kurssin kesto oli 15 opintotuntia.

Opastusta omenapuiden ja pensaiden leikkaamisessa: Omenapuiden leikkausta opastettiin tavan mukaan yhdessä Keravan Seudun Puutarha­yhdistyksen kanssa 21.3. Kannistossa Toini ja Oiva Kiurun puutarhassa. Opastusta antoi maisema- ja ympäris­tösuunnittelija Aila Tarvainen Uudenmaan Maaseutukeskuksesta. Puutarhassa oli omenapuiden ohessa myös erilaisia pensaita joten opastus oli monipuolista. Aila Tarvainen oli valittu samana päi­vänä vuoden hortonomiksi. Annoimme hänelle kukkapuskan ja hän puolestaan kieltäytyi ottamasta minkäänlaista palkkiota. Osallistujia oli 33.

Millainen on hyvä keittiö?: Työtehoseuran keittiösuunnittelija Anne Malinin opastuksella tarkasteltiin millainen on tutkimusten ja käytännön kokemuksen perusteella hyvä keittiö. Keittiöhän on kodissa usein tärkein osa asunnosta, ja jos se on tilava, se on yleensä myös arkipäi­vän olohuone. Esityksen perusteella saimme kuulla, että kodinhoidon järkeistämisellä voidaan säästää aikaa ja helpottaa työsuorituksia. Vesi­vahinkojen torjumiseksi tehdyt ratkaisut ja valaistuksen parantaminen estävät vahinkoja. Tilaisuus pidettiin 19.9., ja osallistujia oli 25.

Lämpöä, viileyttä ja puhdasta sisäilmaa: Keravan Omakotiyhdistyksen jäseniä kutsuttiin 18.11. tutustumaan Kessele Oy:n tuotteisiin. Tilaisuudessa esiteltiin lämpöilmapumppu, jonka avulla voidaan lämmittää ja puhdistaa sisäilmaa ja hellekautena viilentää asuntoa. Lämpöpumppua suositellaan omakotitaloon, jossa on suora sähkö­lämmitys ja sellaiseen kesäasuntoon, jossa ei asuta talvella peruslämmön ylläpitämiseen. Kessele toimittaa myös Greenline- lattialämmitysjärjestelmiä ja maalämpö- sekä poistoilmapumppuja. Osallistujia oli 17.

6. Kulttuuritoiminta ja matkat

Toukokuussa (22.5) tutustuttiin Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusaseman puulaji­puistoon. Vajaan kahden tunnin kierroksella käytiin läpi keskeisimmät vierasperäiset havu- ja lehti­puut, joita voitiin vertailla myös kotoperäisiin puihimme. Retki oli ilmainen ja oppaana toimi Harri Hänninen. Osallistujia oli 17 henkilöä.

Elokuun lopussa (31.8) tehtiin kesäretki Siuntioon, jossa tutustuttiin Sjundbyn linnamaiseen, yksi­tyisomistuksessa olevaan kartanoon, joka on yksi Suomen komeimmista kivirakennuksista. Histori­an havinaa koettiin myös 1460-luvulla rakennetussa Pyhän Pietarin kirkossa. Erinomainen lounas nautittiin seisovasta pöydästä Siuntion kylpylässä. Sokerina pohjalla oli monipuolinen Gårdskullan maatilamuseo, jossa on tallennettuna maaseudun vaiheita 100 vuoden ajalta ja muun muassa n. 80 veteraanitraktoria. Retkelle osallistui 32 henkilöä, ja sen hinta oli 39 euroa.

Yhdistyksen teatteriretki tehtiin marraskuussa (20.11.) kotikaupunkiin, Keuda-talolle, jossa esitet­tiin klassikkomusikaalia Viulunsoittaja katolla. Musikaali kertoi vuosisadan vaihteen juutalaisper­heen kamppailuista muutosten kourissa. Esitystä pidettiin hyvänä. Väliajalla nautittiin leivoskahvit. Kaikki hankitut 30 lippua (26 ) myytiin nopeasti loppuun.

7. Asumisapu-projekti

Omakotiliiton avustavien toimenpiteiden turvin yhdistys ryhtyi selvittelemään olisiko meillä mahdollista palkata kylätalkkari auttamaan pientaloasujia. Tiedäm­me että osa yhdistyksen jäsenistä olisi korkean iän tai sairauden vuoksi avun tarpeessa. Toinen myönteistä ratkaisua tukeva asia olisi työpaikan saaminen yhdelle tai kahdelle työttömälle.

Lähetimme jäsenille kirjeen aikeistamme ja pyysimme apua tarvit­sevia kertomaan millaisiin kirjeessä mainittuihin tehtäviin he tarvitsivat apua. Vastauksia tuli yli kolmeltakymmeneltä jäseneltä. Olimme jo ennen toimeen ryhtymistä olleet yhteydessä Keravan työvoimatoimistoon ja jäsenilta saatujen vastausten jälkeen ilmoitimme, että voisimme työllistää yhden henkilön. Valitettavasti tehtävään halukasta henkilöä ei löytynyt. Olimme yhteydessä myös Keravan kaupungin työllisyysyksikköön, joka lupasi tarjota apua kyselyymme vastanneille mutta lähinnä vain pihatöihin ja vähäisiin asunnon kunnossapitotöihin ja etupäässä vain korkean iän tai sairauden vuoksi apua tarvitseville.

8. Jäsenedut

Suomen Omakotiliitto on ainoa pientaloasukkaan valtakunnallinen edunvalvoja. Omakotiliitto pyr­kii vaikuttamaan asumista koskevaan lainsäädän­töön ja verotukseen. Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenmäärä on muutaman vuoden aikana kasvanut lähes kaksinkertaiseksi, joka lisää liiton painoarvoa. Liiton edustajia on useissa työryhmissä, joissa asumiseen liittyviä asioita valmistellaan. Liitto on avustanut yhdistyksiä monien valitusten laadinnassa.

Jäsenmaksuun sisältyy 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Omakotilehti ja tarvittaessa lakimies- ja raken­nusneuvontaa. Liitolla on myös melko paljon valta­kun­nallisia sopimuksia jäseneduista, joista ilmoi­tetaan mm. jäsenmaksukirjeessä ja Omakotilehdessä.

Yhdistyksellä oli sopimus jäseneduista seuraavien Keravalla toimivien yritysten kanssa: Teboil­huoltamo, Putkiset Oy, TikRak Oy, Tekniset, OP- Kiinteistökeskus LKV, Kelloliike T. Soikkeli, Keravan Lukko Oy, Rakentajain konevuokraamo OYJ, MS-Valaistus Oy, Optikko Lintukorpi SYNSAM, Leo Kettinen ja Parturi-Kampaamo Capellino.

9. Hallitus ja muut toimihenkilöt

Hallitus kokoontui kalenterivuoden aikana 9 kertaa. Kokoukset pidettiin Hyvinvointityön keskuk­sen tiloissa.

Hallituksen jäsenet, heidän pysyvät tehtävänsä ja osallistuminen kokouksiin:

Soini Heino, puheenjohtaja                                            9
Tapani Honkanen, varapuheenjohtaja                          4
Tarmo Averi, sihteeri                                                      8
Timo Hell, kalustonhuoltaja                                            9
Tuija Husari, jäsensihteeri                                             6
Harri Hänninen, tiedottaja, matkanjärjestäjä                8
Aila Lehtinen, taloudenhoitaja                                       4
Tuomo Nummi, matkanjärjestäjä                                  8
Torsti Siltanen, rakennusneuvoja                                  2
Heikki Sinisalo, rakennusneuvoja                                 8
Heikki Tevä                                                                     3
Elisa Virta                                                                        4
Eeva Kaarina Virtanen, jäsenhankintavastaava         6

Kaava-asiantuntijana Paavo Mustonen oli joissakin hallituksen kokouksissa kertomassa kaavoituk­sesta. Kaava-asioista tiedotettiin hallitukselle muulloinkin ja syyskokouksessa käsiteltiin arkkitehti Heikki Kukkosen alustuksen pohjalta omakotiasumista.

Tilintarkastajana toimi Veikko Koskenniemi, HTM, varatilintarkastajana Heikki Peltonen.

10. Edustukset

Omakotiliiton liittovaltuuston jäsenenä toimi Harri Hänninen, varalla Tapani Honkanen. Omakoti­liiton Uudenmaan piirin hallituksessa toimi Heikki Sinisalo ja koulutustyöryhmän jäsenenä Soini Heino.

11. Jäsenmaksu ja taloudellinen tilanne

Yhdistyksen jäsenmaksu oli 13,5 euroa vuodessa, josta Suomen Omakotiliiton osuus oli 10 euroa. Yhdistyk­sen toimintaan jäi 3,5 euroa jäsentä kohden. Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa. Kustannukset on saatu pieniksi jakamalla jäsenkirjeet hallituksen jäsenten toimesta, ellei joku paikallinen liikeyritys ole postituskuluja maksanut. Tilikauden ylijäämä on 632,31 euroa ja taseen loppusumma 4393,35 euroa.


Keravalla 11.3.2003
HALLITUS

Etusivulle